ការងារថ្ងៃនេះ /Today’s our work/今日のお仕事

នៅក្នុងភូមិរបស់យើងមិនមានមនុស្សទេប៉ុន្តែយើងមានអតិថិជនពីរនាក់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។
ពួកគេជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចប៉ុន្តែយើងអាចរីកចម្រើនមួយជំហានទៅអនាគត។
ខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ទៅនឹងជំងឺក្រិនសរសៃឈាមទេ។

There are not people in our village but we got 2 customers for making ID Photos.
They’re small business but we can grow up one by one, step by step for future.
We don’t want to lose by Corona virus.


この村にはもう人がいません。でも今日は2件の証明写真のお仕事が来ました。
小さなお仕事ではありますが、ありがたい事です。1つずつ前に進むことができますね。
コロナになんか負けないぞ!!